Pečovatelská služba

Motto: Snažíme se poskytovat služby tak, jak bychom si přáli, aby byly jednou poskytovány i nám nebo našim blízkým.


Poslání

Posláním pečovatelské služby v DPS Kolovraty je poskytovat takové služby, které by napomohly klientům setrvat v jejich přirozeném prostředí za zachování jejich soukromí, důstojnosti a možnosti vlastního rozhodování. Toho chceme dosáhnout individuálním přístupem, podporou, motivací a úzkou spoluprací s klientem, jeho rodinou a zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Samozřejmostí je pro nás odbornost, profesionalita a citlivý přístup.


Základní činnosti pečovatelské služby

 1. pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.

Dodavatelé oběda

 • Restaurace U Medvědav Kolovratech
 • Školní jídelna ZŠ Kolovraty

Uživatelé pečovatelské služby mají možnost výběru dodavatele.

Fakultativní služby

 • dohled
 • doprovod
 • aktivizační činnosti (podle zájmu ze strany uživatelů)

Úhrada je stanovena na základě vyčíslení nákladů na příslušnou fakultativní službu, aniž by byl realizován zisk. Rozhodující část nákladů na fakultativní čínnosti tvoří osobní náklady na 1 hodinu práce pečovatelky.


Sazebník úhrad

Jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou poskytovány dle Sazebníku úhrad za poskytování pečovatelské služby.Okruh osob, kterým je služba poskytována - cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována seniorům se sníženou soběstačností, kteří potřebují vzhledem k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu podporu nebo péči jiné osoby.

Okruh osob, kterým není služba poskytována

 1. osoba žádá o typ služby, který neposkytujeme, osoba není naší cílovou skupinou
 2. nedostatečná kapacita nám neumožňuje službu poskytnout
 3. zdravotní stav osoby neodpovídá cílové skupině (posudek lékaře)
 4. osoba, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby v době kratší než 6 měsíců od doby, kdy jí byla vypovězena smlouva o poskytnutí pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.

Odmítnutá osoba může požádat o písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Zásady dodržované při poskytování pečovatelské služby

 • dodržování lidské důstojnosti a práv
 • profesionalita a odbornost
 • diskrétnost
 • úcta a slušnost
 • rovný přístup
 • individuální přístup
 • podpora samostatnosti
 • důvěra
 • flexibilita
 • spolupráce, sdílení péče

Personální zajištění pečovatelské služby

V DPS Kolovraty jsou čtyři pozice, kde se pracovníci věnují přímé práci s uživatelem. Tým je veden ředitelem DPS, který řídí pečovatelskou službu a je zároveň i sociálním pracovníkem. Přímé práci s uživatelem pečovatelské služby se věnují 4 pracovnice v sociálních službách (pečovatelky). Pracují v hlavním pracovním poměru na zkrácený úvazek. Pracovnice splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svého povolání a každoročně naplňují i zákonnou povinnost o průběžném vzdělávání.