Dům s pečovatelskou službou Kolovraty

Dům s pečovatelskou službou Kolovraty (dále DPS) je příspěvkovou organizací zřízenou MČ Praha-Kolovraty. Poskytuje nájemní bydlení seniorům, kteří potřebují vzhledem k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu podporu nebo péči jiné osoby, ale v základních životních úkonech jsou soběstační. Podpora a péče je jim poskytována prostřednictvím pečovatelské služby přímo v domácnostech nájemců. DPS poskytuje do výše naplnění své kapacity i terénní pečovatelské služby obyvatelům Kolovrat.

DPS není pobytové zařízení s celodenní péčí, nabízí udržení si samostatného způsobu života a soukromí. Naším dlouhodobým cílem je poskytování kvalitní pečovatelské služby, tak aby se zde senioři cítili "doma" se zázemím pomoci v případě potřeby. Malé bytové jednotky jsou součástí běžné zástavby Kolovrat, což umožňuje obyvatelům DPS udržovat jak rodinné vazby, tak i síť sociálních kontaktů vázaných na místní společenství.

Pracovníci DPS respektují důstojnost a soukromí obyvatel DPS, mají citlivý a individuální přístup ke každému uživateli pečovatelské služby.

Zájemci o bydlení

Byty slouží k nájemnímu bydlení seniorům, kteří potřebují vzhledem k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu podporu nebo péči jiné osoby, ale v základních životních potřebách jsou soběstační. Podpora a péče je jim poskytována prostřednictvím pečovatelské služby ve vymezeném čase přímo v domácnostech nájemců.

DPS Kolovraty není zařízení sociálních služeb s celodenní péčí, není určeno seniorům, kteří již potřebují komplexní péči.

Zájemce o bydlení v DPS Kolovraty vyplní žádost, vč. jejích příloh. Formulář žádosti si zájemce může vyzvednout (příp. formulář může být zaslán poštou) v podatelně Úřadu MČ Praha - Kolovraty, Mírová 364, Praha 10 - Kolovraty, tel. 267710518. Na stejném místě se odevzdává i vyplněná žádost. O výběru nového nájemníka do uvolněného bytu rozhoduje starosta MČ na základě návrhu sociální a bytové komise MČ Praha Kolovraty.

Úřad městské části eviduje podané žádosti podle data přijetí a jednacího čísla. Žadateli je nabídnuta možnost prohlídky DPS, aby mohl zvážit klady a zápory bydlení v DPS včetně možností podpory a péče.

Byt je pronajat na základě nájemní smlouvy, obyvatel DPS platí každý měsíc nájemné vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu (vodné, stočné, teplo, elektřina, odvoz odpadu, používání výtahu, úklid společných prostor, údržba apod.) Po skončení roku se provádí roční vyúčtování těchto nákladů.

Kritéria výběru nájemce

Postup při výběru nájemce bytu:

 • přednost mají žadatelé - občané MČ Praha - Kolovraty
 • dále rodinní příslušníci občanů Kolovrat a žadatelé, kteří se v Kolovratech narodili nebo mají jinou vazbu na Kolovraty
 • ostatní žadatelé

Při výběru se posuzuje:

 • zdravotní stav žadatele
 • míra soběstačnosti žadatele
 • potřeba podpory a péče prostřednictvím pečovatelské služby
 • věk
 • osamělost
 • délka podání žádosti
 • sociální a bytová situace žadatele
 • ostatní blíže nespecifikované důvody

Nájemní smlouvu nelze uzavřít s osobou:

 • trvale upoutanou na lůžko
 • zcela inkontinentní
 • zcela nesoběstačnou, odkázanou na celodenní péči a dohled jiné osoby
 • postiženou psychickou poruchou, alkoholismem apod., tj. osobám, u nichž je riziko (dle vyjádření lékaře), že by svým chováním narušovaly vzájemné soužití obyvatel DPS